Audit geeft meer duidelijkheid over mislopen meerwaardebelastingen

de administratief district ternat is meer dan 600. 000 euro aan inkomsten mislukken door gebrekkige communicatie en successie ten gevolge van onderbezetting van de diensten. Dat zijn bij meer de gevolgtrekkingen van een externe audit in het file rond rup cleyn reuken. Meerderheidspartijen cd & amp ; v en plat en voor ternat hebben gisteren in alle doorzichtigheid de prestaties van de speuren n. A. V. De gemiste inkomsten ten gevolge van het rup cleyn reuken beoogd aan de gemeenteraadsleden. Lees vantevoren : opzienbarend bestuur vraagt externe audit rond rup cleyn reuken onduidelijke rollen bdo – risk advisory kerkdiensten voerde een audit van het groepsactie planbaten uit hierbinnen de gemeentelijkeadministratie. Er kan volgens hen op geen enkele manier bewuste absentie, fraude of kwade wilvastgesteld worden. Wel komt één bevinding als concrete rode draad naar daarboven uit de procesaudit : er is een afwijking aan communicatie en opvolging. De administratie heeft zich sinds 2009 niet tijdig de relevante nieuwe regelgeving en bijhorende procedures inherent gemaakt. Er zijn onduidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Omdat er slechts één kenner ruimtelijke opbouw is, is er te weinig continuïteit. Er is een afwijking aan vier ogen grondbeginsel en supervisie. Het college heeft beslist dat deze audits toegevoegd geworden aan het evaluatiedossier van de betrokkenpersoneelsleden. Deze rapporten zou dus meegenomen geworden bij de beoordeling van hun functioneren. Deze slotbeschouwing van bdo – risk advisory kerkdiensten komt niet uit de adem gevallen. In 2015 voerde cc raadpleging al een doorlichting uit van de volledige organisatie. Volgende structurele problemen werden vastgesteld : – geen duidelijke communicatielijnen en informatiestroom ( horizontaal + verticaal ) – te weinig structureel samenkomst hierbinnen services en anatomie breed- sommige leidinggevenden repeteren hun baas rol onvoldoende uit- versnippering van bevoegdheden- te volwassene span of control voor de gemeentesecretaris- ad hoc werking- niet steevast logische/duidelijke clustering van taken + geen duidelijke verlening van taken- geen structurele rapportering- geen structurele back-up- geen ontwikkelcyclus cc raadpleging stelde als oplossingen voor om een opzienbarend organogram uit te opbouwen met de brandpunt op : – boog van een middenkader- logische clustering van services & amp ; taken- bekwaamheid en beleidsondersteuning ” helaas heeft de toenmalige politieke meerderheid beslist om hier niet meteen consequentie aan te geven. Ook in het file van fraude door een gemeentelijke staatssecretaris m. B. T. Het zwembad dat in schrikkelmaand 2018 aan het licht kwam, bleken al de effecten van de gebrekkige anatomie ”, klinkt het bij cd & amp ; v en plat en voor ternat. Het nieuwe bestuur heeft nu beslist om wel een nieuwe organisatiestructuur uit te opbouwen : – de anatomie wordt opgedeeld in drie volwassene afdelingen, met herhaaldelijk een middenkader aan het hoofd. – er wordt een bijkomend diensthoofd aangeworven om ruimtelijke opbouw aan te zenden, zodat er tweeexperten op het vlak van ruimtelijke opbouw in de anatomie zijn en ingewikkelde ordners doordeze twee personen kunnen gecontroleerd worden. – de personeelsdienst wordt versterkt zodat het personeel en de anatomie beter ontwikkeld wordt. – er komt een communicatiedeskundige om de inwonende ( en externe ) communicatie te verbeteren. ” – de administratief district heeft ook verscheidene procedures op punt opperen zodat het mislukken van planbaten niet meer kan voorvallen : het extern bureau dat de ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt verantwoordelijk opperen voor de ingave van de plannen in het opbouw van de vlaamse overheid : “alle bescheiden geworden digitaal aangeleverd, zodat o. A. De digitale omruiling homoloog kan ge\xebxporteerd geworden ( wegens het ‘besluit van de vlaamse gezag betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’ van 17/02/2017 willen ruimtelijk verordenende plannen en verordeningen vanaf 01/06/2018 geworden uitgewisseld via een digitaal toneel ( art 24 ). Dit betekent dat vanaf die dagtekening de gegevens willen uitgewisseld geworden homoloog de richtlijnen van het uitwisselplatform voor digitalestedenbouwkundige informatie ( dsi ). De input van alle passen ( vanaf startnota tem definitieve permissie incl ev plancompensaties ) geworden ingevoerd door de dienstverlener. De dienstverlener draagt in deze de aansprakelijkheid voor de correcte ingave in het dsi. Er is een richtlijnenboek voor het dsi-platform. ” – voor de zelfverzekerdheid wordt elk rup opgeladen in het dsi, behalve dat de voorkomendheid ruimtelijke opbouw zelfoordeelt of er eventuele planbaten ( of planschade ) kunnen zijn. – alle rup’s waarvoor het nog niet te laat is, geworden alsnog ingevoerd in het dsi : rup voet van keizerkarel en rup verdoodt. – bij de definitieve vaststelling van nieuwe rup’s door de notabelen wordt manifest aangegevenwelke planbaten ( of planschade ) van toepassing kunnen zijn. Naar de toekomst toe heeft het nieuwe bestuur van cd & amp ; v en plat en voor ternat dus de nodige maatregelen genomen. Wat het rup cleyn reuken betreft, onderneemt de administratief district nog volgende passen : – het college heeft de marie uitgenodigd voor een gesprek over planlasten cleyn reuken. – de geleden verlies wordt gedeclareerde bij de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van degemeente. “de persoonlijke aansprakelijkheid van personeelsleden van publieke rechtspersonen diewerken in ondergeschikt dienstverband is beperkt tot de verlies die zij aan derden of hun werkgeververoorzaakt hebben door hun opzet, zware fout of de lichte fout die bij hen voorheen gewoonlijk dantoevallig voorkomt. ” hiertoe wordt het rapport van gd & amp ; a, bdo en de schatting van de planbaten vancleyn reuken overgemaakt. De administratief district onderzoekt of mogelijke procedurefouten in het rup beweegreden kunnen aanreiken totvernietiging van het rup. “ hiermee begeren we elke mogelijke wielerbaan tot gehele of gedeeltelijke herwinning van de planbaten bewandelen. Op de gemeenteraadscommissie werd eensgezind afgesproken om in dit file over de partijgrenzen voorts gezamenlijk te werken en het file gezamenlijk nog meer in de afgrond te gaan bekijken. Het bij van de administratief district staat ook voorop. De commissie kwam eensgezind overeen dit file op de volgende raadscommissie opnieuw ten gronde te behandelen. ”